Soutěžní podmínky

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhá soutěž provozované na webu https://soutez.ceskyraj.com.
Soutěž probíhá od 1. 5. 2019 do 30. 9. 2019.

Obecné pojmy

Pořadatelem soutěže se rozumí provozovatel webu www.ceskyraj.com: Český ráj outdoor s.r.o., Staroměstské náměstí 150, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
IČ 03975479, Zapsané v obchodním rejstříku vedeném: 1 – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 240760

Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, která se účastní soutěže. Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže na stránce soutěže.

Pravidla soutěže

 • Účast v soutěžích na webu pořadatele je vždy zdarma.
 • Účastí v soutěži rozumíme aktivní zapojení do hledání odměny, dle daných pravidel. Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí s těmito soutěžními podmínkami.
 • Účastnit soutěží se nesmí zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, ani jejich rodinní příslušníci.
 • Každá osoba se může zúčastnit soutěže jen jednou.
 • Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele.
 • Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž.
 • Výhercem soutěže se stává soutěžící, který najde odměnu dle návodu, ihned pořídí fotografii na místě nálezu, kterou v co možná nejkratším čase odešle na Facebookovou stránku @ceskyrajoutdoor (https://www.facebook.com/ceskyrajoutdoor). Výherce soutěže je vždy oznámen na stránce soutěže, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od data ukončení soutěže. Uživatel bude uveden svým rodným jménem a prvním písmenem příjmením.
 • Výhra bude soutěžícímu předána osobně na kamenné prodejně Český ráj outdoor, Staroměstské náměstí 20/21, Mladá Boleslav 29301. Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Zapojením do soutěže dává soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pořadatel

 • Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne buď formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu výherce nebo soukromou zprávou na sociální síti Facebook, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže.
 • Výhra bude předána výhradně osobně na kamenné prodejně Český ráj outdoor, Staroměstské náměstí 20/21, Mladá Boleslav 29301, doručení jakýmkoliv přepravcem není možné.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.

Soutěžící

 • Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně.
 • Komunikace ze strany pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovací zprávy na sociální síti Facebook.
 • Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím, jakoukoliv újmu.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů na webu https://www.ceskyraj.com/ochrana-osobnich-udaju.

Závěrečná ustanovení

 • Soutěžní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky. Soutěžící souhlasí, že byl s podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. V tomto případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.
 • Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 1. 5. 2019.
Partneři