Podmínky účasti v soutěži

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhá soutěž provozované na webu https://soutez.ceskyraj.com.
Soutěž probíhá od 1. 11. 2022 do 1. 11. 2023.

Obecné pojmy

Pořadatelem soutěže se rozumí provozovatel webu ceskyraj.com: Český ráj outdoor s.r.o., Hradišťská 1031, Kosmonosy, 293 06, IČ 03975479, Zapsané v obchodním rejstříku vedeném: 1 – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 240760.

Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, která se účastní soutěže. Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže na stránce soutěže.

Pravidla soutěže

 • Účast v soutěžích na webu pořadatele je vždy zdarma.
 • Účastí v soutěži rozumíme aktivní zapojení do hledání odměny, dle daných pravidel. Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí s těmito soutěžními podmínkami.
 • Účastnit soutěží se nesmí zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, ani jejich rodinní příslušníci.
 • Každá osoba může vyhrát pouze jednou.
 • Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele.
 • Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena pro každou soutěž.
 • Výhercem soutěže se stává soutěžící, který najde odměnu dle návodu, ihned pořídí fotografii na místě nálezu, kterou v co možná nejkratším čase odešle na Facebookovou stránku @ceskyrajoutdoor (https://www.facebook.com/ceskyrajoutdoor). Výherce soutěže je vždy oznámen na stránce soutěže, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od data ukončení soutěže. Uživatel bude uveden svým rodným jménem a prvním písmenem příjmením.
 • Výhra bude soutěžícímu předána osobně na kamenné prodejně Český ráj outdoor, Hradišťská 1031, Kosmonosy, 293 06. Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Zapojením do soutěže dává soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pořadatel

 • Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne buď formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu výherce nebo soukromou zprávou na sociální síti Facebook, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže.
 • Výhra bude předána výhradně osobně na kamenné prodejně Český ráj outdoor, Hradišťská 1031, Kosmonosy, 293 06, doručení jakýmkoliv přepravcem není možné.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.

Soutěžící

 • Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně.
 • Soutežící se musí zaregistrovat na webu soutez.ceskyraj.com.
 • Komunikace ze strany pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovací zprávy na sociální síti Facebook.
 • Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím, jakoukoliv újmu.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů na webu https://www.ceskyraj.com/ochrana-osobnich-udaju.

Závěrečná ustanovení

 • Soutěžní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky. Soutěžící souhlasí, že byl s podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. V tomto případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.
 • Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 1. 11. 2022.
Partneři
Generální partner Mediální partner